وبلاگ نمایندگی میرداماد كنگره 60 به منظور رهایی مصرف کنندگانی كه همواره خواستار رهایی از اعتیاد بوده اند و راه حل منطقی برای درمان خود پیدا نكرده اند، تشكیل گردیده است. این كنگره بر اساس اصل پذیرفته شده كمك یك فرد رها شده از اعتیاد، به فرد در حال مصرف مواد مخدر یا معتاد متشكل شده است . اساس كار ما بر مبنای محبت ، عقل و ایمان است .ما به هیچ گروهی وابسته نیستیم و از نظر مالی به خود متكی می باشیم و می توانیم حامیانی داشته باشیم و حامیان می توانند در اجرای اهداف کنگره 60 نقش بسیار سازنده ای داشته باشند . http://c60mirdamad.mihanblog.com 2020-08-07T12:41:13+01:00 text/html 2020-08-07T01:13:47+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن ب اطلاعیه نگهبان http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3515 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/53624/sal99/tabestan/mordad/tatilat/IMG-20200807-WA0000.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-08-05T22:20:59+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر باقر اطلاعیه(برنامه جدید حضور لژیونها) http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3513 <div align="center"><br> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">برنامه حضور لژیونها در سه جلسه بعد از تعطیلات تابستانه</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">یکشنبه 99/5/26</span></b><b><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">ساعت 17 تا 18/20: لژیونهای 1 تا 7</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">ساعت 18/40تا 20: لژیونهای 8 تا 14</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">سه شنبه99/5/28</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">ساعت 17 تا 18/20: لژیوهای 7-16-17-18-19-20-21</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">ساعت 18/40 تا 20: لژیونهای 1-2-3-4-5-6-15</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">پنجشنبه 99/5/30<br></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">ساعت 17 تا 18/20: لژیونهای 8 تا 14</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">ساعت 18/40 تا 20: لژیونهای 15 تا 21</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA">لژیونهای ویلیام سه شنبه ساعت 15/45 تا 16/30</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA" lang="FA">با احترام ایجنت و مرزبانی نمایندگی میرداماد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b></p> </div> text/html 2020-08-04T10:26:57+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن ب گزارش تصویری http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3512 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2">گزارش تصویری از&nbsp;<b>برگزاری لژیون</b>&nbsp;به تاریخ<b>&nbsp;سه شنبه "چهاردهم" مردادماه 1399</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;">برگزاری لژیون های (9،10،11،12،18،19)از ساعت 17 الی 18:20</div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/70017/sal99/t2/14/IMG_3455.JPG" alt=""></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div>برگزاری لژیون های (8،14،15،16،17،20،21) از ساعت 18:40 الی 20</div><div><br></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/70017/sal99/t2/14/IMG_3492.JPG" alt=""></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div></div> text/html 2020-08-04T10:17:56+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن ب گزارش تصویری از لژیون ویلیام وایت(رهائی سیگار) http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3511 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گزارش تصویری از لژیون&nbsp;<b>ویلیام ال وایت</b>(رهائی سیگار)،سه شنبه<b>"چهاردهم"مرداد</b>&nbsp;ماه 1399</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/70017/sal99/t2/14/IMG_3443.JPG" alt=""></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div></div> text/html 2020-08-04T09:06:54+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن ب گزارش تصویری http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3510 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;">بنام قدرت مطلق الله</div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;">گزارش تصویری از انجام&nbsp;<b>پروتوکل های بهداشتی</b>&nbsp;شامل زذن&nbsp;<b>ماسک</b>&nbsp;،&nbsp;<b>استفاده از دستکش&nbsp;</b>و&nbsp;<b>ضد عفونی کردن سطوح و صندلی</b>&nbsp;ها در نمایندگی میرداماد اصفهان</div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/70017/sal99/t2/14/716164e8-0daa-4cb5-8206-d86f1fd184b0.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-08-02T09:54:31+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن ب گزارش تصویری http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3509 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3">گزارش تصویری از&nbsp;<b>برگزاری لژیون</b>&nbsp;به تاریخ<b>&nbsp;یکشنبه دوازدهم مردادماه 1399</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">برگزاری لژیون های ( <b>پانزدهم تا بیست ویکم</b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;) از ساعت 17 تا 18:15</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53624/sal99/tabestan/mordad/12mordad/5%2012%20%288%29.JPG" alt=""></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">برگزاری لژیون های ( <b>یکم تا هفتم</b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">) از&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">ساعت 18:40 تا 20</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53624/sal99/tabestan/mordad/12mordad/2/IMG_3407.JPG" alt=""></div></div> text/html 2020-08-02T08:39:07+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن ب گزارش تصویری http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3508 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;">بنام قدرت مطلق الله</div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;">گزارش تصویری از انجام&nbsp;<b>پروتوکل های بهداشتی</b>&nbsp;شامل زذن&nbsp;<b>ماسک</b>&nbsp;،&nbsp;<b>استفاده از دستکش&nbsp;</b>و&nbsp;<b>ضد عفونی کردن سطوح و صندلی</b>&nbsp;ها در نمایندگی میرداماد اصفهان</div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53624/sal99/tabestan/mordad/12mordad/99%205%2012%20%2814%29.JPG" alt=""></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div></div> text/html 2020-07-31T00:41:03+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن ب اخبار نمایندگی http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3500 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام خدا&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برنامه حضور لژیون ها در سه جلسه منتهی به تعطیلات تابستانی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53624/images.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-07-30T09:19:50+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن ب گزارش تصویری http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3507 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font style="" size="3">گزارش تصویری از&nbsp;<b style="">برگزاری لژیون</b>&nbsp;به تاریخ<b style="">&nbsp;پنج شنبه نهم مردادماه 1399</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">برگزاری لژیون های (&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">یکم تا هفتم</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;) از ساعت 17 تا 18:15</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53624/sal99/tabestan/mordad/09%20mordad/sanse%20aval/9%205%20%20yekom%20ta%20haftom%20%284%29.JPG" alt=""></div><div><br></div><div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">برگزاری لژیون های (&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b>هشتم تا چهاردهم</b></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;) از&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">ساعت 18:40 تا 20</span></div></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53624/sal99/tabestan/mordad/09%20mordad/sanse%20dovom/sanse%202%20%283%29.JPG" alt=""></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2020-07-30T08:57:13+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن ب گزارش تصویری http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3506 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;">بنام قدرت مطلق الله</div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;">گزارش تصویری از انجام <b>پروتوکل های بهداشتی</b> شامل زذن <b>ماسک</b> ، <b>استفاده از دستکش </b>و <b>ضد عفونی کردن سطوح و صندلی</b> ها در نمایندگی میرداماد اصفهان</div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53624/sal99/tabestan/mordad/porotokol/9%20m/9.5%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%20%2813%29.JPG" alt=""></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div></div>